Уважаемые читатели библиотеки!

Сообщаем Вам об открытии  доступа к Базам данных Кокрейновской библиотеки, которые предоставляют информацию и доказательства для поддержки решений, принимаемых в медицине и других областях здравоохранения. Ресурс позволяет найти информацию о клинических испытаниях, кокрейновских обзорах, некокрейновских систематических обзорах, методологических исследованиях, технологических и экономических оценках по определенной теме или заболеванию.

Ссылка на сайт: https://www.cochranelibrary.com/

На сайте: Войти → ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ вход → Логин пароль

Логин: astanamed

Пароль: Wiley12345

Құрметті кітапхана оқырмандары! Сіздерге медицинада және денсаулық сақтаудың басқа да салаларында қабылданған шешімдерді қолдау үшін ақпарат пен дәлелдер ұсынатын Кокрейн кітапханасының Деректер қорына кіруге болатынын туралы хабарлаймыз. Ресурс белгілі бір тақырып немесе ауру түрі бойынша клиникалық сынақтар, кокрейн шолулары, кокрейндік емес жүйелі шолулар, әдістемелік зерттеулер, технологиялық және экономикалық бағалаулар туралы ақпарат табуға мүмкіндік береді.

Сайтқа сілтеме: https://www.cochranelibrary.com/

Сайтта: Кіру → институционалдық кіру → құпия сөз

Кіру: astanamed

Құпия сөз: Wiley12345